Kaštieľ Pálffy
Kaštieľ Pálffy vo Svätom Jure
Kaštieľ Pálffy
VIAJUR vinohradníctvo a vinárstvo
Kaštieľ Pálffy
Internetový obchod a distribúcia vín

Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom Ohodnoťte svoj pobyt a vyhrajte ďalší, (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Organizátor Súťaže

Organizátorom Súťaže je spoločnosť Mores Resort, a. s., sídlo: Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 46 830 995, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 6213/B (ďalej len „Organizátor“).
Článok II. 

Trvanie Súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 1.1.2022 do 15.12.2022 vrátane (ďalej len „Doba trvania Súťaže“).
Súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercov Súťaže dňa 23.12.2022 (ďalej len „Deň žrebovania“).

Článok III.
Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá obdržala newsletter po ukončení pobytu v Hoteli Lomnica s platným odkazom na hodnotiaci dotazník (ďalej len „newsletter“), (ďalej len „Účastník“), a to po splnení všetkých podmienok účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.

Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto Štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. Organizátor vylúči zo Súťaže aj Účastníka, ktorý naďalej nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži alebo so spracúvaním svojich osobných údajov na účely konania Súťaže a požiada o to Organizátora.

Článok IV.
Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže
Podmienkou účasti v Súťaži je vyplnenie a odoslanie hodnotiaceho dotazníka, ktorý je súčasťou newslettera a je zasielaný hosťom Hotela Lomnica po ukončení pobytu.
Organizátor nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži.

Článok V.

Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier
Výherca Súťaže (ďalej len „Výherca“) bude vyžrebovaný osobou poverenou Organizátorom Súťaže náhodným žrebovaním z Účastníkov, pričom podkladom pre žrebovanie budú výlučne vyplnené hodnotiace dotazníky, ktoré sú súčasťou newslettera zasielaného hosťom Hotela Lomnica po ukončení pobytu. Do súťaže budú zaradené len tie dotazníky, ktoré obsahujú platnú e-mailovú adresu.
Celkovo prebehne 1 (jedno) žrebovanie.
Osoba poverená Organizátorom vyžrebuje v Deň žrebovania 1 (jedného) Výhercu, ktorý získava výhru uvedenú v čl. VI. ods. 1 tohto Štatútu.
Informácie o výsledkoch žrebovania budú uverejnené do 3 (troch) pracovných dní od žrebovania na webovej stránke https://www.facebook.com/hotellomnica. Organizátor uverejní Výhercu Súťaže pod jeho krstným menom. Následne bude Organizátor kontaktovať Výhercu e-mailom, za účelom získania informácií potrebných na doručenie výhry.
Následne bude Výherca osobou poverenou Organizátorom oboznámený s ďalším postupom pri prevzatí výhry.
Za účelom odovzdania výhry je Výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi potrebnú súčinnosť.
Výherca stráca nárok na výhru, ak sa Organizátor nebude vedieť skontaktovať s Výhercom na základe údajov, ktoré poskytol;
Výherca výhru odmietne;
sa Výherca vzdá výhry;
mu z iných dôvodov nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto Štatútom.
V prípade, že Výherca stratí nárok na výhru podľa čl. V. ods. 7 tohto Štatútu, Organizátor uskutoční žrebovanie ešte raz. V prípade, ak aj nový Výherca stratí nárok na výhru, Organizátor je oprávnený určiť ďalšie nakladanie s výhrou.
Výhra bude zaslaná Výhercovi elektronickou formou na e-mailovú adresu, ktorú Organizátorovi oznámil po jeho kontaktovaní podľa čl. V. ods. 5 tohto Štatútu.
Organizátor odošle výhru Výhercovi najneskôr do 30 (tridsiatich) dní.
Organizátor Súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry Výhercovi, ak bolo spôsobené dôvodmi na strane Výhercu.
Organizátor má právo výhru v Súťaži Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak zistí že Výherca Súťaže nesplnil podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Článok VI.

Výhra v Súťaži
Výhry v Súťaži sú nasledovné: Voucher na pobyt v štandardnej izbe Hotela Lomnica na jednu noc pre dve osoby. 
Namiesto výhry uvedenej v čl. VI. ods. 1 tohto Štatútu nie je možné Výhercovi poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie. Výhra je neprenosná na inú osobu.
Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu.
Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov
Organizátor týmto informuje Účastníkov, že za účelom prípadného odovzdania výhry bude spracúvať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je to uvedené na webovej stránke Ochrana osobných údajov a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Účastníci, resp. Výhercovia, udelili Organizátorovi pri vyplnení kontaktného formuláru, ktorý im bude odoslaný organizátorom.
Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia Organizátorom a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.facebook.com/hotellomnica
Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Organizátora jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom uvedeným v čl. VIII. ods. 1 tohto Štatútu.
V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Organizátora vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.
Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s ustanoveniami tohto Štatútu.
Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

Naše ďalšie projekty
Hotel Lomnica logo
palk icon
Je nám ľúto, web Hotel Lomnica nie je možné pozrieť cez váš internetový prehliadač.
Pravdepodobne používate už nepodporovanú verziu a preto odporúčame nainštalovať najnovšiu verziu Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox. Cez nich si užijete náš web v celej kráse.