Kaštieľ Pálffy
Kaštieľ Pálffy vo Svätom Jure
Kaštieľ Pálffy
VIAJUR vinohradníctvo a vinárstvo
Kaštieľ Pálffy
Internetový obchod a distribúcia vín

Štatút súťaze: Hrajte s Hotelom Lomnica

27.9.2017

Štatút súťaže na Facebooku „Hrajte s Hotelom Lomnica“

 

 

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže na Facebooku „Hrajte s Hotelom Lomnica“ a je jediným záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „štatút“).

 

  1. Účel súťaže

Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a nie je hazardnou hrou, resp. ako reklamná súťaž v zmysle § 9 ods. 2) písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorej výhra/cena je až do zákonom stanovenej výšky oslobodená od dane.

 

  1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Medirex Servis, s.r.o., so sídlom Holubyho 35, IČO 35 943 076, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom BA I, odd.: Sro, vložka č. 36638/B, (ďalej len „organizátor“).

 

III. Termín konania súťaže

1) Súťaž bude prebiehať v období od 27.9.2017 do 3.10.2017

2) Žrebovanie výhercov sa uskutoční: 4.10.2017

3) Výhru si prevezmete a uplatníte na recepcii Hotela Lomnica najneskôr do 10.12.2017

 

  1. Podmienky účasti v súťaži

1) Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

2) Počas doby trvania súťaže bude Organizátor evidovať všetkých súťažiacich, ktorí správne zodpovedajú súťažnú otázku v komentári na facebookovej stránke fb.com/hotellomnica. Každý súťažiaci môže odpovedať len raz. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky súťaže.

3) Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky súťaže, Organizátor vyžrebuje dňa 4.10.2017 jedného výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v článku VI., bod 1 tohto štatútu. Žrebovanie sa uskutoční tak, že osoba poverená Organizátorom vyžrebuje zo všetkých správnych odpovedí na otázku náhodným výberom jedného výhercu. Celkovo prebehne jedno žrebovanie.

4) Informácie o výsledkoch žrebovania a výhercovi budú uverejnené do 3 pracovných dní na facebookovej stránke fb.com/hotellomnica.

5) Za účelom odovzdania výhry je výherca súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť. Výherca súťaže bude uverejnený na facebookovej stránke fb.com/hotellomnica v komentári pri statuse o súťaži a bude vyzvaný, aby zaslal Organizátorovi súkromnú správu do facebookovej schránky fb.com/hotellomnica so svojimi kontaktnými údajmi – meno, priezvisko, korešpondenčná adresa – za účelom odovzdania výhry.

 

  1. Ochrana osobných údajov

1) Účastník udeľuje organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, vrátane zverejnenia výsledkov súťaže podľa čl. VII ods. 1 tohto štatútu, na nevyhnutne potrebnú dobu na účely tejto súťaže.

2) Zverejnením komentára pod statusom k súťaži a teda zapojením sa do súťaže, udeľuje účastník v súlade s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, na marketingové účely, a to najmä na účely zasielania nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti Medirex Servis, s.r.o. alebo tretích osôb vrátane elektronického newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

3) Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločnosti alebo elektronicky na adrese jan.kosara@meditexgroup.sk resp. na telefónnom čísle +421 2 208 29 111.

4) Účastník má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) právo:

  • vyžadovať od Medirex Servis, s.r.o. na základe písomnej žiadosti:

– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o účastníkovi spracúvané

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je účastník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Medirex Servis, s.r.o. osobné údaje účastníka na spracúvanie

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov účastníka, ktoré sú predmetom spracúvania

– opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

– likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže účastník požiadať o ich vrátenie

– likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

– blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Medirex Servis, s.r.o. spracúva údaje na základe súhlasu účastníka

  • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu účastníka a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,
  • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do práv a právom chránených záujmov účastníka, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka účastníka je oprávnená, Medirex Servis, s.r.o. je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie účastník namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
  • na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Medirex Servis, s.r.o., ktoré by malo pre účastníka právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Účastník má právo žiadať Medirex Servis, s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Medirex Servis, s.r.o. je povinný žiadosti účastníka vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba v zmysle zákona; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Medirex Servis, s.r.o. informuje účastníka v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,
  • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak účastník nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva účastníka v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 

  1. Výhra

1) Výhrou v súťaži je: trojhodinový vstup do wellness centra Hotela Lomnica a 120 minútový procedúra Tatranské osvieženie, pre 2 osoby.

2) Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhier v porovnateľnej kvalite a cene.

3) Výhru si bude môcť výherca prevziať osobne na recepcii Hotela Lomnica a uplatniť ju priamo vo wellness centre najneskôr do 10.12.2017.

 

VII. Zverejnenie výhercov

1) Zverejnenie výsledkov sa uskutoční po žrebovaní na facebookovej stránke organizátora fb.com/hotellomnica.

2) Ak výherca neposkytne svoje osobné údaje do 72 hodín od zverejnenia za účelom odovzdania výhry alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru.

3) V prípade, že výherca stratí nárok na výhru, Organizátor uskutoční žrebovanie ešte raz. Ak aj tento nový výherca stratí nárok na výhru, Organizátor určí, ako sa bude ďalej nakladať s výhrou.

 

 

 

VIII. Osobitné ustanovenie

1) Ak sa preukáže, že výherca súťaže bol do súťaže zaradený v rozpore s podmienkami súťaže, sa výhra neodovzdá a prepadá v prospech organizátora.

2) Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo získaním výhry.

3) Na výhru nemá súťažiaci právny nárok.

4) Organizátor si vyhradzuje právo súťaž predčasne ukončiť. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

5) Zapojením sa do súťaže vyjadrujú všetci účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmto štatútom súťaže.

6) Organizátor vylúči zo súťaže účastníka, ktorý nesúhlasí so svojou účasťou v súťaži a požiada o to organizátora.

7) Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť štatút a zverejniť ho rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená.

 

V Bratislave 27.9.2017

Naše ďalšie projekty